С грижа за гората и хората!

Заповеди

Заповед № РД-07-186/28.11.2019 г. на Директора на ТП "ДГС Елин Пелин" за учредяване право на ползване върху поземлен имот - ДГТ за устройване на постоянен пчелин. Заповед № РД-07-186/28.11.2019 г. на Директора на ТП "ДГС Елин Пелин" за учредяване право на ползване върху поземлен имот - ДГТ за устройване на постоянен пчелин. ЗАПОВЕД