С грижа за гората и хората!

Горска сертификация

ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЕЛИН ПЕЛИН”
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС ЕЛИН ПЕЛИН“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС ЕЛИН ПЕЛИН“
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ТП „ДГС ЕЛИН ПЕЛИН“ ПРЕЗ 2022 Г.
СПИСЪК на дървесните и недървестни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Елин Пелин
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на ДГС, в които е предвидено ползване на дървесина 2022 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8
АНАЛИЗ на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДГС Елин Пелин през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателни екологични и социални външни ефекти от извършване на горскостопанската дейност
Списък на дървесните и недървесни горски продукти и екосистемни услуги
Информация за планираното ползване през 2021г. по подотдели и местности.
Анализ на резултатите от проведеният мониторинг - 2020 г.
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Елин Пелин“ през 2019 г.
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Елин Пелин"
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Елин Пелин
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Елин Пелин
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяне от ТП ДГС Елин Пелин
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Елин Пелин
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС ЕЛИН ПЕЛИН“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Елин Пелин срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности