С грижа за гората и хората!

На стопанството

Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДГС Елин Пелин
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Елин Пелин за 2024г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ЕЛИН ПЕЛИН
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Елин Пелин за 2023г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Елин Пелин за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ЕЛИН ПЕЛИН
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Елин Пелин за 2021г.
Заповед № РД-07-40/14.04.2020 г.
Заповед № РД-07-35 от 13.04.2020 г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Елин Пелин за 2020г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Елин Пелин за 2019г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Елин Пелин за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Елин Пелин за 2017г.