С грижа за гората и хората!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС ЕЛИН ПЕЛИН“

Държавно горско стопанство „Елин Пелин” е обособено като самостоятелно поделение през 2002 г.

Разположено е върху части от Западна Стара планина, Средна гора и Лозенска планина.

Релефът е хълмисто-планински, като надморската височина варира между 560 и 1550 м н.в.

Главно водно течение е река Лесновска, в която се вливат всички реки от района. 

Общата площ на държавните горски територии е 18 148 ха, като над 50% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 35%.

Преобладават широколистните гори, представени главно от цер, зимен дъб и бук.

Създадените иглолистни култури са предимно от бял и черен бор.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 30 578 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Герена“ с площ 92 дка, в който се произвеждат иглолистни и широколистни фиданки за залесяване и за декоративни цели.

На територията на стопанството са обособени 20 ловностопански района с обща площ от 22 294 ха.

Характерни представители на фауната са благороден елен, сърна, дива свиня, заек, вълк, чакал, гривяк, гургулица, фазан и др.  

Сред културноисторическите забележителности е Елешнишкият манастир „Св. Богородица“, обновен и възстановен през ХVІ–ХVІІ в. Предполага се, че обновяването му е свързано с бележития книжовник, просветител, зограф и църковен строител Пимен Зографски. 

Легенда за връх Мургаш

В някогашното село Якущица, днес Елешница, живяла чудно красивата българка Златка.

Преди да се задоми, поставила условие – който успее да я изнесе на гърба си до най-високия връх над селото, той ще я вземе за жена.

Всички, които опитали, падали от умора още по пътя нагоре.

Снажният и красив Мургаш с девойката на рамене стигнал до върха, но издъхнал там на място.

Кръстили върха на името му, а поляната под върха нарекли Златина поляна.

Адрес: гр. Елин Пелин 2100, Софийска област

пл. „Независимост“ № 12

тел.: 0725/ 66 001

dlelin_pelin@abv.bg

https://dgs-elin-pelin.uzdp.bg

Виж още