С грижа за гората и хората!

Новини и актуална информация

Важно

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС ЕЛИН ПЕЛИН“

Държавно горско стопанство „Елин Пелин” е обособено като самостоятелно поделение през 2002 г.

Разположено е върху части от Западна Стара планина, Средна гора и Лозенска планина.

Релефът е хълмисто-планински, като надморската височина варира между 560 и 1550 м н.в.

Главно водно течение е река Лесновска, в която се вливат всички реки от района. 

Общата площ на държавните горски територии е 18 148 ха, като над 50% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 35%.

Преобладават широколистните гори, представени главно от цер, зимен дъб и бук.

Създадените иглолистни култури са предимно от бял и черен бор.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 30 578 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Герена“ с площ 92 дка, в който се произвеждат иглолистни и широколистни фиданки за залесяване и за декоративни цели.

На територията на стопанството са обособени 20 ловностопански района с обща площ от 22 294 ха.

Характерни представители на фауната са благороден елен, сърна, дива свиня, заек, вълк, чакал, гривяк, гургулица, фазан и др.  

Сред културноисторическите забележителности е Елешнишкият манастир „Св. Богородица“, обновен и възстановен през ХVІ–ХVІІ в. Предполага се, че обновяването му е свързано с бележития книжовник, просветител, зограф и църковен строител Пимен Зографски. 

Легенда за връх Мургаш

В някогашното село Якущица, днес Елешница, живяла чудно красивата българка Златка.

Преди да се задоми, поставила условие – който успее да я изнесе на гърба си до най-високия връх над селото, той ще я вземе за жена.

Всички, които опитали, падали от умора още по пътя нагоре.

Снажният и красив Мургаш с девойката на рамене стигнал до върха, но издъхнал там на място.

Кръстили върха на името му, а поляната под върха нарекли Златина поляна.

Адрес: гр. Елин Пелин 2100, Софийска област

пл. „Независимост“ № 12

тел.: 0725/ 66 001

dlelin_pelin@abv.bg

https://dgs-elin-pelin.uzdp.bg

Виж още